Hemijska svojstva

ZELENA GLINA – KORISNI PRODUKT ZEMLJE

U prirodi se mogu naći zelena, žuta, bela i crvena glina. Jedina aktivna glina je zelena.

Kod prve hemijske analize za dati uzorak urađena je aktivna i razmenljiva kiselost uzorka i njena provodljivost. Što se tiče aktivne kiselosti pH u H2O ona je slabo alkalna i veoma stabilna na osnovu razmenljive kiselosti što je veoma dobro. Provodljivost gline je povećana ukazujući na prisustvo lako izmenljivih katjona u svom sastavu

Tabela 1 – Aktivna, razmenljiva kiselost i provodljivost zelene gline

U tabeli 2 prikazana je alumosilikatna analiza koja ukazuje na nešto veći sadržaj Fe2O3, K2O, Na2O u odnosu na neke druge gline. Ovakav sastav upravo i pokazuje njegovu specifičnost nastajanja i delovanje ovakve gline

Tabela 2 – Alumosilikatna analiza

U tabeli 3 prikazan je ukupan sadržaj mikroelemenata i urana. U uzorku zelene gline nešto je povećan sadržaj cinka i hroma. Sadržaj ostalih mikroelemenata je u normalnim granicama. Sadržaj olova je mali. Sadržaj urana je takođe mali i ne predstavlja nikakvu opasnost

Tabela 3 – Ukupan sadržaj mikroelemenata i urana (ppm)

Na osnovu hemijskih analiza zelena glina sa lokaliteta Zeo Kop Igroš ne predstavlja materijal koji ima povećan sadržaj toksičnih elemenata